De GMR


Voor de basisscholen en IKC’s van Stichting de Linge is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.

In de GMR van De Linge is elke school vertegenwoordigd. De Borgwal is vertegenwoordigd door Marleen Kaijen.

De GMR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

Heeft u vragen over het werk van de GMR, dan kunt u terecht het GMR-leden van uw school.