Ons onderwijs


Basisschool De Borgwal is een school die sinds 2006 officieel als Daltonschool gecertificeerd is.

Onze school is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze vereniging waakt over de kwaliteit van het daltononderwijs. Eens per vijf jaar brengt een visitatiecommissie een bezoek aan elke daltonschool. Deze commissie bekijkt of de kwaliteit van het onderwijs op een school voldoet aan de eisen die gesteld worden aan daltononderwijs.

Wij gaan uit van de daltonkernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander is erg belangrijk op De Borgwal. We hebben vertrouwen in ieder kind en stralen dit door onze aanpak ook uit. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het leerproces en het leerproduct en leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de leerkracht (vrijheid in gebondenheid).

Zelfstandigheid

Wij leren kinderen hoe ze zelfstandig kunnen leren. In elke klas neemt de weektaak een centrale plaats in. Kinderen plannen (indien nodig samen met de leerkracht) hun onderwijsactiviteiten en voeren deze voor een groot deel zelfstandig uit. Kinderen worden gedurende hun schoolloopbaan op deze manier steeds zelfstandiger. De ontwikkeling van de kinderen sluit hiermee optimaal aan bij het voortgezet onderwijs.

Samenwerking

Wij willen kinderen laten leren door ze o.a. te laten samenwerken. Diverse vormen van samenwerking nemen een centrale plaats in op De Borgwal zoals bv. het werken in tweetallen, studiegroepjes en oudere kinderen die met jongere kinderen lezen. Door de diverse vormen van samenwerken bewust in te voeren, maken we de effectieve leertijd van ieder kind veel groter en leren kinderen elkaar steeds beter kennen. Dit leidt weer tot een beter pedagogisch klimaat. Het moet immers fijn zijn om naar school te gaan.

Reflectie

In het proces van het aanleren van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking kan reflecteren een prima rol spelen. We stellen de kinderen vragen naar het waarom en hoe ze dit hebben aangepakt.

Het zijn vragen die betrekking hebben op eerdere processen. We proberen het kind hierin inzicht te geven, zodat het de volgende keer gebruik kan maken van deze ervaringen. Het zijn tevens vragen die het kind laten verantwoorden waarom het bepaalde keuzes heeft gemaakt.

We vinden niet alleen de keuze die het kind maakt belangrijk, maar de reden waarom het die keuze maakt is wellicht nog belangrijker.

Ontwikkelen

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak die de kinderen daarbij gebruiken is de drager van de te leren vaardigheden en kennis. Deze taak is op maat gesneden voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig zijn.

Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid als alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Door op bovenstaande manier te werken, creëren we een veilige, leerzame en uitdagende leef- en leeromgeving voor kinderen, waarbij we uitgaan van ieders eigen mogelijkheden. Wij stemmen het onderwijs af op de leerbehoefte van ieder kind.

Motto van De Borgwal: Leef met je eigen talent, want iedereen is mooi als je bent wie je bent!

    No events