Wisselklas


De meeste begaafde kinderen krijgen een aangepast en toereikend programma binnen de eigen groep. Een klein deel krijgt daarnaast les in de zogenaamde ‘Wisselklas’.  De kinderen worden in de wisselklas begeleid door juf Rianne en meester Stijn, gespecialiseerde leerkrachten excellent leren.

Aanmelding

Kinderen die in aanmerking komen voor de wisselklas worden aangemeld na overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider.

Wanneer naar de wisselklas

De wisselklas biedt plaats aan leerlingen die behoefte hebben aan extra hulp in hun leerproces. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het ‘leren leren’. Wanneer je stof snel weet eigen te maken, is het soms lastig om te gaan met situaties die ook jou boven de pet gaan. Ook gaat er extra aandacht uit naar samenwerken, plannen en het omgaan met de drie f’s: frustratie, fouten maken en falen.

Ook is er speciaal aandacht voor kinderen die wel de kenmerken van (hoog)begaafdheid vertonen maar die dit echter niet laten zien in prestaties, de zgn. onderpresteerders.

Leerproces

In de wisselklas krijgen de kinderen begeleiding bij het werken met extra uitdagend lesmateriaal. Het aanbod is bedoeld om kinderen ervaringen op te laten doen met een leerproces. Dit wil zeggen dat een kind het antwoord niet direct weet en dat het kind zich moet inspannen om een uiteindelijk antwoord te kunnen geven. Dit proces gaat gepaard met frustratie, fouten maken en falen. In de wisselklas worden de kinderen individueel begeleid in het aangaan van dit leerproces.

In de eerste periode dat het kind in de wisselklas werkt, wordt onderzocht wat de leereigenschappen van het kind zijn. Wil het kind de uitdaging aangaan of wil het kind dit juist niet?  En in het laatste geval, wat is nodig zodat het kind wel het leerproces aangaat. Na deze periode wordt in gezamenlijk overleg besloten of wisselklasonderwijs al dan niet passend is voor een kind. In de eigen groep werken kinderen aan opdrachten die meegegeven worden vanuit de wisselklas.

In de periode dat een kind deelneemt aan de wisselklas, vindt regelmatig overleg plaats tussen de eigen leerkracht en de leerkracht van de wisselklas.

Passend aanbod in eigen groep

Uitgangspunt van wisselklasonderwijs is dat een kind na ca. 6 maanden voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld zodat in de eigen groep aan passend aanbod kan worden gewerkt. De eigen leerkracht geeft dan passende begeleiding in de eigen groep.