Wat te doen bij eventuele problemen?


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van uw kind, etcetera aan de leerkracht kenbaar te maken. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep.

De vertrouwenspersonen van De Borgwal

Bij klachten over school kan de klager zich in eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn, of de schoolleiding. Indien dit niet leidt tot een voor de klager gewenste oplossing, kan gebruik worden gemaakt van de vertrouwenspersonen die op onze school aanwezig zijn. Zij zijn er voor u. Ze luisteren en geven informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen heeft de vertrouwenspersoon vooral een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende functie. De vertrouwenspersonen op De Borgwal zijn Gerda Siersema en Annemieke Keersmaekers. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0481-450184 of via de mail g.siersema@deborgwal.nl of a.keersmaekers@deborgwal.nl.

Externe vertrouwenspersoon en -inspecteur

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Annemarie van de Ven vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via annemarie@adviesgroeppauw.nl. Voor een onafhankelijk advies ingeval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.

De klachtenprocedure

De volledige klachtenregeling is te vinden op www.delinge.nl onder De Linge – Kwaliteitszorg – Klachtenregeling. Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld, kunt u voorleggen aan de landelijke klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 508) of aan de vertrouwensinspecteur.

Lees hier verder voor meer informatie:

    No events