Visitatie Nederlandse Daltonvereniging


Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) is het feit dat door dit lidmaatschap de (Dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door de NDV erkende Daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (po) en voor vier jaar (vo) verleend wordt. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.

Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega’s afkomstig uit het Daltononderwijs die de kwaliteit van een school als ‘critical friends’ onderzoeken. De voorzitters en visiteurs van de NDV voor het primair en voortgezet onderwijs worden geschoold en scherpen elkaars vaardigheden tijdens die scholingsbijeenkomsten aan.

Scholen die een nieuwe licentie aan willen vragen of deze verlengd willen zien, sturen de leden van het visitatieteam een visitatieverslag en het Daltonboek van de school. Verder vraagt het visitatieteam voorafgaand aan het visitatiebezoek om een aantal andere relevante stukken, zoals de schoolgids, het schoolplan en de taakbrieven. Na het schoolbezoek schrijft het visitatieteam haar bevindingen in het visitatieverslag van de school.

Het visitatieteam geeft een advies over het toekennen van een erkenning door de vereniging. De visitatiecommissie PO & VO – ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging – adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen, eventueel aan te vullen of er van af te wijken.

De Borgwal is lid van de NDV en wordt dus ook om de 5 jaar door visiteurs bezocht. Het laatste visitatieverslag kunt u via onderstaande link lezen. Vanwege corona, is het bezoek van 2022 uitgesteld.

Visitatieverslag 8 juni 2017 -definitief inclusief schoolreactie De Borgwal Bemmel.docx

 

    No events