Samenwerkingspartners

Op De Borgwal werken wij met verschillende partners samen, om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen. 

Jeugdgezondheidszorg

Onderzoek vijf- en zesjarigen
De doktersassistente onderzoekt in het kalenderjaar dat kinderen zes jaar worden gehoor, gezichtsvermogen en motoriek. Verder meet en weegt zij kinderen. Ouders hoeven bij deze screening niet aanwezig te zijn. Zij ontvangen een oproep, samen met een vragenlijst en toestemmingsformulier. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan worden zij voor een gesprek uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Onderzoek tien- en elfjarigen
De doktersassistente onderzoekt de groei van de kinderen in het kalenderjaar dat zij elf jaar worden. Op verzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld naar gezichtsvermogen. Ouders hoeven bij deze screening niet aanwezig te zijn. Zij ontvangen de oproep thuis, samen met een vragenlijst en toestemmingsformulier. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan worden zij voor een gesprek uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur
Indien u wenst, kunt u uw kind ook zelf aanmelden bij onze jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Via de leerkracht van uw kind, onze intern begeleider Annemieke Keersmaekers of rechtstreeks via 088-3556000 of [email protected]

ABC-coaching

Agogisch Buiten Centrum (ABC) Bemmel biedt specialistische jeugdzorg in de gemeente Lingewaard. Wij begeleiden kinderen, jeugdigen en hun ouders met verschillende problematieken of moeilijkheden. Een traject kan bijvoorbeeld gericht zijn op zelfvertrouwen, op weerbaarheid, emotieregulatie, op nare ervaringen thuis of in de klas (bijvoorbeeld scheiding van ouders / overlijden / pestervaringen), bij angsten en / of paniek of somberheidsklachten.

In de begeleiding zoeken we naar een passend middel om te werken aan je eigen doelen. Dat kan bijvoorbeeld door sport, beweging, muziek of andere creatieve werkvormen in te zetten. We zitten dus bij voorkeur niet aan tafel. We merken dat veel kinderen en jongeren het best lastig vinden om te praten over hun gevoelens en emoties. Ze leren herkennen in je lijf, daar woorden aan geven en dit vervolgens leren delen is bijvoorbeeld iets wat terugkomt in het traject en wat we door middel van spel en beweging oefenen. Dus leren door te doen!

Daarnaast bieden we trainingen aan op de Borgwal, waarbij we in elk leerjaar aan de slag gaan met onderwerpen vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling. Onderwerpen als sensorische informatieverwerking, (basis)emoties, groepsdynamica, weerbaarheid, zelfvertrouwen, gamen en sociale media en natuurlijk de overgang naar de middelbare school komen aan bod. Als blijkt dat een training in de klas onvoldoende is voor het kind kan er een individueel traject worden opgestart bij ABC Bemmel. Dit kan met een verwijzing van de huisarts of via het WMO jeugd. Via ons algemene nummer kan er een intakegesprek worden aangevraagd.

Fysiotherapie (Fitpunt)

Lisanne van Oppenraaij, kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie Fitpunt, is als expertpartner betrokken bij De Borgwal. Vanuit de overtuiging dat een goede motorische ontwikkeling een belangrijke voorwaarde is voor de cognitieve ontwikkeling, is in samenwerking met het docententeam van De Borgwal een doorlopend begeleidingstraject opgezet.

Het traject omvat de volgende onderdelen

Groep 1 en 2: Thema-avond/workshop voor ouders over fijne motoriek

Groep 2: Observatie-tekenles

Groep 3: Schrijfles in kleine groep en inventarisatie gebruik hulpmiddelen

Groep 4: Klassikale schrijfles

Groep 5: Klassikale schrijfles

Groep 1 t/m 8: Expert begeleiding docent

Bij vragen over de motorische ontwikkeling kunnen de docenten het gehele jaar door informatie en advies inwinnen.

Individuele hulpvraag

Naast de bovengenoemde activiteiten op school, zet Lisanne graag haar kennis en begeleiding in ten behoeve van het beoordelen van een individuele hulpvraag. Dit kan gaan over de schrijfvaardigheden maar ook bijvoorbeeld bij moeite met fietsen, evenwicht bewaren, op één been staan, springen, klimmen, klauteren, gooien, vangen of veel vallen.

Bij een individuele hulpvraag zal een behandeling kinderfysiotherapie worden gestart. Dit wordt vergoed vanuit de basiszorg waardoor er geen kosten aan de begeleiding verbonden zijn. Individuele begeleiding wordt op de praktijklocatie van Fysiotherapie Fitpunt aan de Dorpsstraat 41b in Bemmel aangeboden. Voor het starten van een behandeling kinderfysiotherapie is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website: www.fitpunt.nl.

Voor het maken van een afspraak kan het best telefonisch contact worden opgenomen met de praktijk. Van maandag tot en met vrijdag zijn we te bereiken via 0481-454425.

Logopedie (Praatjuf)

Maaike Hendriks is de praktijkhouder van Praatjuf, Praktijken voor logopedie. Samen met een team van logopedisten werkt ze met kinderen en volwassenen die logopedie nodig hebben. Logopedie heeft alles te maken met communicatie, een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven.

Een logopedist behandelt en adviseert kinderen met problemen op het gebied van: taal, spraak, eten en drinken, stem, adem en gehoor.

Een logopediste van Praatjuf komt minstens tweemaal per schooljaar een aantal dagen op school. Hierbij wordt verschil gemaakt in een uitgebreide screening en een korte screening. Kinderen die dit niet nodig hebben, komen niet in aanmerking voor de uitgebreide screening, maar krijgen wel een korte screening als extra check. Aan de hand van adviezen van de logopediste laat de leerkracht van de groep kinderen in aanmerking komen voor de uitgebreide, dan wel de korte screening. Als er aanleiding toe is, voert de logopediste ook onderzoeken uit bij kinderen van andere leeftijden, op verzoek van ouder(s) en de leerkracht.

Naar aanleiding van het onderzoek of de screening worden sommige kinderen doorverwezen voor logopedie naar een logopedist in de vrije vestiging. Soms hoeft een bepaalde stoornis niet direct behandeld te worden. Dan blijft het kind onder controle en wordt elk schooljaar opnieuw gezien door de schoollogopediste. Alle ouder(s) worden schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de screening, het onderzoek en/of de controle.

Praatjuf hanteert korte lijnen met alle betrokkenen rondom een kind. Om de taal- en spraakontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk om met school afspraken te maken en waar mogelijk de inhoud van de behandeling af te stemmen op de leerstof die het kind op school aangeboden krijgt. Als er goed overleg is tussen de instanties, leidt dat ook tot een beter resultaat. Bovendien worden problemen sneller gesignaleerd. Praatjuf werkt daarom ook nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider van De Borgwal.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie, dan kunt u contact opnemen via:

[email protected] of 0481 – 47 11 12

Meer informatie over logopedie en Praatjuf vindt u op www.praatjuf.nl

Gezinscoach

Als gezinscoach kan Diana Ruiz ondersteunen in diverse ontwikkelings- en opvoedvragen. U kunt Diana rechtstreeks bereiken via [email protected], maar dit contact mag ook via de groepsleerkracht of de IB'er verlopen.

Vertrouwenspersoon en -inspecteur

De Borgwal kent een intern en een externe vertrouwenspersoon. 

Interne vertrouwenspersonen zijn Annemieke Keersmaekers [email protected] en Gerda Siersema [email protected]

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Eveline Knibbeler.
U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Eveline Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via [email protected]

Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184