Communicatie

Informatievoorziening en betrokkenheid ouders

Onder ouders verstaan we de ouders, voogden en verzorgers van kinderen die op onze school ingeschreven staan. Op De Borgwal hechten wij veel belang aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en school. Ouders vanuit hun kennis over hun dochter of zoon, wij vanuit ons beroep, onze professionaliteit. Wij proberen daarom de betrokkenheid van ouders zo veel mogelijk te stimuleren. Dit vindt plaats op verschillende manieren. Door mondelinge en schriftelijke informatie, contacten over individuele kinderen, ouders die komen helpen op school en ouders die meedenken en beslissen over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op school. Kortom, door open te staan voor leerlingen en hun ouders!

Communicatie met ouders
Ouders worden op de volgende manieren geïnformeerd en betrokken:

Parro
Wij werken met Parro. Dit is de plek waar alle communicatie tussen thuis en school samenkomt. Parro is gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem (Parnassys). Ook zaken als privacybewaking zijn daarin verankerd. Er kan in Parro op diverse niveaus gecommuniceerd worden.
Vanuit school ontvangen ouders via Parro tweewekelijks een infobrief. Hierin staan de belangrijkste mededelingen en leuke, interessante bezigheden waar we u als ouder(s) van op de hoogte willen brengen. Vanuit de groepen versturen de leerkrachten daarnaast informatie, foto's of korte berichten via de groepspagina in Parro. Wanneer er (driehoeks)gesprekken zijn, kunnen ouders zich hiervoor via Parro inschrijven. Ook bij andere activiteiten waar hulp van ouders gewenst is, wordt er via Parro een oproepje gedaan waar u op kunt reageren.

Verder is er voor alle leerlingen een kindgesprek aangemaakt, waarin ouders en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren over alles wat de individuele leerling aangaat, bijvoorbeeld ziekmeldingen.

Gesprekken
In de eerste weken van het schooljaar is er in alle groepen een informatieavond en in september zijn er voor alle groepen individuele startgesprekken met ouders.
In november zijn er met de ouders en leerlingen van groep 8 voortgangsgesprekken. In maart volgen de adviesgesprekken voor deze groep.
In februari en juni staan er driehoeksgesprekken gepland rondom het winterrapport en het zomerrapport voor de groepen 3 t/m 8 (deels verplicht, deels facultatief).

Inloop

Een aantal keer per jaar bent u als ouder(s) van harte welkom om na schooltijd een kijkje in de groep(en) van uw zoon(s) en/of dochter(s) te komen nemen. De data van de inloop worden altijd in de infobrief gecommuniceerd.

Ouderraad (OR)
Op De Borgwal zijn de belangrijkste taken van de OR het organiseren van activiteiten. Hiervoor hebben zij tevens de taak om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Wij denken hierbij aan activiteiten op school zoals feesten, sportdagen, creadagen, schoolbibliotheek, spelletjesochtenden, vervoer bij excursies en klussen, waarbij ieders expertise ingezet kan worden. Het is fijn als ook ouders buiten de OR hierbij participeren. 

 

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184